Regulamin sklepu internetowego AkordSerwis.Pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://akordserwis.pl
  prowadzony jest przez firmę:
  AKORD-SERWIS NAPRAWA I KONSERWACJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH STANISŁAW PAWLAK
  Przedsiębiorca: STANISŁAW PAWLAK
  Adres:
  ul. Poznańska 5/17
  63-004 Tulce
  NIP: 8741439532 , REGON: 301985135
  E-mail: info@akordserwis.pl
  Telefon: 602465779
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z 2002 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://akordserwis.pl
 3. Średni czas realizacji Zamówienia wynosi: 3 dni
 4. Sklep zastrzega sobie prawo, do możliwości aktualizowania cen produktu zamieszczonych na stronie sklepu, jednakże nie wpływa to na zamówienia złożone i przyjęte przez sklep przed wprowadzeniem zmian.
 5. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez klienta produktów sklep niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadamia o tym klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniędzy. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenie ewentualnych zmian sklep może skontaktować się z klientem na podany przez niego nr telefonu, lub adres e-mail.

§ 3. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 6. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji.

§ 4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Przesyłka dostarczona jest na adres podany przez klienta w zamówieniu. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e–mail. Sklep może nie uwzględnić wniosku klienta, jeżeli produkt został już wysłany na adres podany w zamówieniu.
 4. Sklep, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie nie ponosi dpowiedzialności za błędnie lub nie dokładnie wpisany adres w zamówieniu przez klienta.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez
  podania przyczyn przez wysłanie pisemnego oświadczenia, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego. Oświadczenie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres:
  info@akordserwis.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji:
  Akord-Serwis Stanisław Pawlak
  ul. Poznańska 5/17
  63-004 Tulce
  W tym przypadku to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba
  że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie
  później niż w terminie czternastu dni. Towary są objęte gwarancją producenta.
  W przypadku gdy Towar posiada wadę należy go dostarczyć na adres:
  Akord-Serwis Stanisław Pawlak
  ul. Poznańska 5/17
  63-004 Tulce
  i opisać wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
  W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na
  nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej
  należności.
  W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres
  Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
  Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
  Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia
  umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnej transakcji;
  Sprzedający nie posiada zamówionego Towaru na stanie;
  Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. W przypadku zwrotu towaru przez kupującego powinien zostać przedstawiony dowód zakupu.
 4. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 5. W razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przez konsumenta zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  Do zwracanego produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu. Koszt zwrotu produktu do sklepu ponosi konsument. Odesłany produkt należy zabezpieczyć tak, żeby nie został uszkodzony w transporcie. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez konsumenta, konsument zobowiązuje się zwrócić produkt w stanie niezmienionym.
 6. Sklep dokona zwrotu kwoty za towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.
 4. Regulamin sklepu internetowego AkordSerwis.Pl obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku.